Statut

Statut Stowarzyszenia
Wataha Husky

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Wataha Husky, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działającym w kraju i za granicą.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
2. Jest zrzeszeniem osób fizycznych.

§ 5

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Rozwój kultury i świadomości motocyklowej, technicznej i informacyjnej wśród osób interesujących się motocyklami również w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia ilości wypadków z udziałem motocykli na drogach,
b) Działalność polegająca na kierunkowaniu zainteresowań członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych współpracujących ze Stowarzyszeniem w stronę zamiłowania do motoryzacji i mechaniki, szerzenia kultury technicznej, oraz doskonalenia technik jazdy na motocyklu,
c) Promowanie motocyklizmu oraz integracja środowiska motocyklowego ze społecznością lokalną w celu budowania dobrego imienia motocyklistów i propagowania dobrych zachowań motocyklistów względem innych uczestników ruchu i odwrotnie zarówno w przestrzeni realnej jak i wirtualnej,
d) Podejmowanie działań społecznie użytecznych na rzecz miasta i gminy Wrocław,
e) Charytatywne wspieranie domów dziecka, szpitali dziecięcych oraz ofiar wypadków komunikacyjnych z udziałem motocykla na teranie miasta i gminy Wrocław,
f) Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami motocyklowymi w kraju i na świecie,
g) Pomoc osobom niezrzeszonym, a przede wszystkim członkom Stowarzyszenia, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych z udziałem motocykla,
h) Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz uzależnieniom, w tym propagowanie idei zdrowego i aktywnego trybu życia, szczególnie wśród motocyklistów.

2. Środki do osiągnięcia celów statutowych:
a) Organizacja stałego miejsca spotkań motocyklistów w mieście oraz niezbędnej bazy i infrastruktury do stworzenia multi-funkcyjnego ośrodka dla wszystkich motocyklistów z dala od centrum Wrocławia,
b) Udostępnienie darmowego placu manewrowego oraz narzędzi dydaktycznych dla wszystkich, a w szczególności dla osób chcących ćwiczyć przed i po uzyskaniu prawa jazdy kat. A (motocykl),
c) Udostępnienie wyposażonych warsztatów samoobsługowych dla motocyklistów,
d) Opracowanie i rozpropagowanie cyklicznej, motocyklowej gry miejskiej,
e) Prowadzenie działalności edukacyjno ? informacyjnej w różnych dziedzinach związanych z motoryzacją, techniką bezpiecznej jazdy motocyklem, a zwłaszcza w zakresie doradztwa technicznego oraz pierwszej pomocy,
f) Stworzenie strony internetowej Stowarzyszenia, która umożliwi interakcję z motocyklistami w świecie wirtualnym,
g) Prowadzenie działalności promocyjnej na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, YouTube etc.,
h) Relacje foto/video z eventów motocyklowych organizowanych przez Stowarzyszenie i inne podmioty,
i) Pozyskiwanie przestrzeni, pomieszczeń oraz wyposażenia na realizację celów statutowych,
j) Archiwizowanie i dokumentacja działalności w takich formach jak: filmy, zdjęcia, strony internetowe,
k) Współpracę z osobami lub organizacjami, które wyrażają chęć pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia,
l) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
m) Prowadzenie działań integrujących członków Stowarzyszenia,
n) Budowa placu manewrowego do nauki jazdy motocyklem,
o) Pozyskiwanie sponsorów, dotacji, składek członkowskich jak również wszelkiego innego wsparcia oraz gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację założeń statutowych,
p) Organizowanie wyjazdów, konferencji, szkoleń, seminariów i zawodów. Tworzenie imprez kulturalnych w formie festiwali, konkursów, koncertów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, gier,
q) Utrzymywanie kontaktów z mediami,
r) Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną i gospodarczą,
s) Organizowanie wycieczek do miejsc ważnych dla regionu, historycznych (pogłębianie wiedzy o mieście/województwie),
t) Stworzenie kina motocyklowego,
u) Opracowanie i rozpowszechnianie symboli stowarzyszenia w postaci naszywek, broszek, naklejek, ulotek, plakatów itp.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, którego szczegółowy zakres określi Walne Zgromadzenie w Uchwale.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

1. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania.
2. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c) Honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
a) Złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
c) Uiści roczną składkę członkowską.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b) Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
c) Otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
d) Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
e) Korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
b) Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
c) Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) Opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 11

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

1. Członkowie wspierający:
a) Uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego,
b) Udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkowie honorowi:
a) Uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego,
b) Udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) Są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
b) Wygaśnięcie członkostwa,
c) Wykluczenie członka przez Zarząd:
– naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– utraty praw publicznych,
– nieopłacenia składek przez okres jednego roku
2. Wykreślenie z ewidencji członków następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostało złożone pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Odpis uchwały doręcza się zainteresowanemu w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały, który może się od niej odwołać w terminie 7 dni do Władz Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Władze wybieralne Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie Władz mogą kandydować ponownie bez ograniczeń.

§ 19

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zgromadzenie

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) Uchwalanie zmian statutu,
c) Wybór i odwoływanie władz wybieralnych Stowarzyszenia,
d) Uchwalanie wysokości składek członkowskich, sposobu ich uiszczenia oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
e) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
f) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
h) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa, członka zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją na zasadach określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu należą:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia,
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) Sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) Sprawowanie kontroli nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) Przyjmowanie i odwoływanie członków,
i) Zatrudnianie pracowników.

§ 24

1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Komisja rewizyjna

§ 25

1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) Wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności,
f) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd w określonym terminie.

Sposób reprezentacji
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji i ofiarności publicznej,
d) z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
e) z innych wpływów i dochodów.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na rachunku bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 28

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.